ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επενδυτική δραστηριότητα Επενδυτές-πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν θετικά για την ελληνική οικονομία, μπορούν να αποκτήσουν εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης.
Το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000
Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα μέχρι 3 πολίτες – μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Ο ανώτατος αριθμός ατόμων που μπορούν να εισέλθουν-διαμείνουν στην Ελλάδα για τους σκοπούς της επένδυσης είναι 10 άτομα ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.. Σε αυτά τα άτομα χορηγείται άδεια διαμονής στο πλαίσιο της επένδυσης ως εξής:
Υψηλόβαθμα Στελέχη, οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι για την έναρξη της επένδυσης Εμπειρογνώμονες και μεσαία στελέχη για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της επένδυσης Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία της επένδυσης Οι παραπάνω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής , η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Εκτός από την θετική για την οικονομία επένδυση, καθορίζεται από το νόμο και η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση στις εξής κατηγορίες.
α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα
β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
γ. αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον
δ. προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
ε. αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.