ΕΤΑΙΡΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προκύπτουν ακόμα πολλά ερωτήματα: ίδρυση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ή ελληνικής εταιρείας με τη συμμετοχή ξένων νομικών προσώπων, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα μιας τέτοιας εταιρίας. Ακόμη, εάν ένας ξένος επενδυτής πρέπει να ασφαλιστεί σε ελληνικό συνταξιοδοτικό ταμείο όταν μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, και πολλά ακόμη…

Οι ερωτήσεις είναι ατελείωτες και όλα αυτά επειδή ο συμμετέχων στις συμβάσεις είναι ξένος πολίτης. Και αν για τους Έλληνες πολίτες όλα είναι απλά και ξεκάθαρα, στην περίπτωση ενός αλλοδαπού όλα είναι πολύ διαφορετικά και δύσκολα λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.
Και ακόμη πιο δύσκολο είναι να βρείτε τα κατάλληλα άτομα και τους ειδικούς που γνωρίζουν πραγματικά και ουσιαστικά τα θέματα που σας απασχολούν και μπορούν να προτείνουν ακριβώς την πιο κερδοφόρα και λιγότερο δαπανηρή λύση και απάντηση.

Τι πρέπει να προσέχουμε μελετώντας τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που συνάπτονται μεταξύ των διαφόρων χωρών:
•    Τις προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος φορολογικού κατοίκου ενός κράτους και τις προϋποθέσεις διατήρησης της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μεταξύ άλλων, όταν έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του. 
•    Ποια είναι τα είδη εισοδημάτων για τα οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, όπως για παράδειγμα στην Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας, αναφέρεται ότι για την περίπτωση της Ουκρανίας, τα εισοδήματα για τα οποία εφαρμόζεται η Σύμβαση είναι α) o φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων και β) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, και στην περίπτωση της Ελλάδας α) o φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προσώπων και β) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου των νομικών προσώπων.
•    Πότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση και αν υφίσταται τυχόν υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικού φόρου. Για παράδειγμα στην ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου,  προβλέπεται ότι όταν κάτοικος της Ελλάδας αποκτά εισοδήματα, που σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης φορολογούνται στο Βέλγιο, η Ελλάδα εκπίπτει από το φόρο που επιβάλλει επί των εισοδημάτων αυτού του κατοίκου, ποσό φόρου ίσο προς το φόρο εισοδήματος που έχει καταβληθεί στο Βέλγιο. Κατά την εκκαθάριση δηλαδή του φόρου εισοδήματος κατοίκου ο οποίος έχει αποκτήσει εισοδήματα στο Βέλγιο, η Ελλάδα εκπίπτει από το φόρο που επιβάλει επί των εισοδημάτων του κατοίκου της το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στο Βέλγιο. Η έκπτωση αυτή, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τμήμα του φόρου που αντιστοιχεί επί των εισοδημάτων αυτών στην ημεδαπή. 
•    Αιτιολόγηση πηγών απόκτησης κεφαλαίων για την απόκτηση διαφόρων αγαθών (κινητή και ακίνητη περιουσία).
•    Φορολόγηση παγκοσμίου εισοδήματος, για παράδειγμα ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάσει με βάσει τη φορολογική νομοθεσία της χώρας της φορολογικής του κατοικίας, εάν υποχρεούται να δηλώσει κι εκεί το εισόδημα που απέκτησε στην Ελλάδα. Σε αυτή την (συνήθη) περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα μας για το εισόδημα αυτό, έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή, όπως για παράδειγμα προβλέπει η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Εναλλακτική Φορολόγηση

Το φυσικό πρόσωπο (φορολογικός κάτοικος εξωτερικού), το οποίο πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου 4646/2019 και να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για τα έτη 2020 και μετέπειτα (μέχρι 15 έτη) προκειμένου να υποβληθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους (2020) στο αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αίτηση. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τις 12-12-2019 και έπειτα.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.