Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα για το 2020.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο και υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το φορολογητέο εισόδημα τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.(βλ. άρθρο ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ)

Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. (βλ. άρθρο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ για υπαγωγή στο αρ. 5α)

 Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:
α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα,
γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,
δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,
ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης
στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,
η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,
θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση,
ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,
ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,
ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.

 Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή

Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου του 2020 θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2019.

Το γραφείο μας προσφέρει παροχή νομικής, οικονομοτεχνικής, λογιστικής συμβουλής αφορώσα τις φορολογικές υποχρεώσεις του Πελάτη στη Χώρα σε συνεργασία με λογιστή-φοροτεχνικό.

Αναλαμβάνουμε Υποβολή ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) καθώς και κάθε άλλης Δήλωσης επιβληθείσας εκ του νόμου, για λογαριασμό του Πελάτη.

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google
  • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.