ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 1. Μπλε Κάρτα 

Η Μπλε Κάρτα χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.

Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών

Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις μήνες, η οποία ανανεώνεται για τρία έτη.

Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η πρόσβαση του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση μισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κάθε μεταβολή αναφορικά με την αλλαγή εργοδότη

Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εκτός εάν το διάστημα ανεργίας υπερβαίνει τρεις μήνες.

Τα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του.

Για τους κατόχους της μπλε κάρτας προβλέπεται καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε Ε» και

 β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ

2. Άδεια διαμονής ειδικού σκοπού

Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. 

Στους πολίτες αυτούς  που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ιδιότητες που περιγράφονται παρακάτω δίνεται άδεια διαμονής ειδικού σκοπού, διετούς ή ίσης διάρκειας με την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Οι παρακάτω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους

Αναλυτικότερα, πρόκειται για:

 1. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι διαχειριστές , νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη ημεδαπών εταιριών καθώς και θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Η ημεδαπή εταιρεία απασχόλησης θα πρέπει να απασχολεί , τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση τίτλου σπουδών και διετούς επαγγελματικής εμπειρίας πλην της περίπτωσης που η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 50 ημεδαπούς

 1. Εργαζόμενοι υπό ειδικό καθεστώς
 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμόδιων ελληνικών αρχών  
 • Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιριών του ν 27/1975 (Α 77) που ασχολούνται με θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
 • Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 3427/2005), καθώς και σε ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης έργου για προώθηση και τεχνική υποστήριξη σε αλλοδαπές εταιρίες.
 • Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό όρους
 1. Αθλητές, Πνευματικοί και Θρησκευτικοί λειτουργοί
 • Αθλητές και προπονητές αναγνωρισμένων αθλημάτων 
 • Πνευματικοί Δημιουργοί, συγγραφείς, λογοτέχνες ,σκηνοθέτες ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι
 • Θρησκευτικοί λειτουργοί ασκούμενοι ιερατικά καθήκοντα
 • Ανταποκριτές ξένου τύπου 
 • Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία / Εποχική Εργασία / Αλιεργάτες 

Κατόπιν πρόσκλησης από τον εργοδότη, η οποία διαβιβάζεται στο ελληνικό Προξενείο  του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, χορηγείται η εθνική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία.

Κάθε δύο χρόνια εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκύκλιος με τον αριθμό όγκου εισδοχής. 

Στον Πολίτη τρίτης Χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για παροχή εξαρτημένης εργασίας χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασίας από την υπηρεσία μιας στάσης εφόσον προσκομίσει Σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.

4. Επενδυτική δραστηριότητα

Επενδυτική δραστηριότητα Επενδυτές-πολίτες τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν θετικά για την ελληνική οικονομία, μπορούν να αποκτήσουν εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης.
Το ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000
Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα μέχρι 3 πολίτες – μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Ο ανώτατος αριθμός ατόμων που μπορούν να εισέλθουν-διαμείνουν στην Ελλάδα για τους σκοπούς της επένδυσης είναι 10 άτομα ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.. Σε αυτά τα άτομα χορηγείται άδεια διαμονής στο πλαίσιο της επένδυσης ως εξής:
Υψηλόβαθμα Στελέχη, οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι για την έναρξη της επένδυσης Εμπειρογνώμονες και μεσαία στελέχη για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της επένδυσης Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία της επένδυσης Οι παραπάνω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής , η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Εκτός από την θετική για την οικονομία επένδυση, καθορίζεται από το νόμο και η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση στις εξής κατηγορίες.
α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα
β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
γ. αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον
δ. προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
ε. αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Google
 • Language Selection

Google

We use Google services to provide Analytical data about the use / behaviour and actions of our visitors.

Data is not linked to an user specifically. Since the website do not allow users to sign up or register into our services.

Language Selection

Our website requires the use of a set of cookies to save and adapt the content of the page to the specific language of your browser or selection.